Covid-19

Hva er covid-19?

Covid-19 er sykdommen som forårsakes av viruset som kalles alvorlig, akutt luftveissyndrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 er en ny stamme av koronavirus. Den var ikke påvist hos mennesker før desember 2019.

Det pågående utbruddet av covid-19 begynte i slutten av 2019, og Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte det som pandemi 11. mars 2020.

Den 4. mai 2023 fastslo WHOs generaldirektør at covid-19 ikke lenger er en folkehelsekrise av internasjonal betydning. Han understreket at selv om det er høyere nivåer av immunitet i befolkningen og færre sykehusinnleggelser og dødsfall, er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan SARS-CoV-2 kan utvikle seg.

Symptoms of COVID-19

Hva er symptomene på covid-19?

Hovedsymptomene på covid-19 er:

 • feber
 • hoste
 • redusert allmenntilstand eller utmattelse
 • endring i eller tap av smaks- eller luktesans
 • sår hals
 • hodepine
 • muskelsmerter
 • diaré

Hvor alvorlig sykdomsforløpet blir, varierer mye fra person til person.

En del som får covid-19, er asymptomatiske, noe som betyr at de ikke får noen symptomer.

I alvorlige tilfeller kan pasientene få disse symptomene:

 • tungpustethet eller kortpustethet
 • forvirring
 • brystsmerter

Personer som får alvorlige symptomer, kan trenge spesialisert medisinsk behandling og pleie.

Tilstanden til en pasient kan raskt bli verre, og hvis det er tilfelle, vil dette ofte bli verre i den andre uken med sykdom.

Dessverre må en del som får covid-19, legges inn på sykehus. En del av dem igjen kan også trenge intensivbehandling, noen over lengre tid.

Hvilke komplikasjoner kan covid-19 gi?

De som får alvorlige luftveissymptomer, kan trenge respiratorbehandling (mekanisk ventilasjonsstøtte). Da kan de bli mer utsatt for å få andre infeksjoner i tillegg til covid-19, som lungebetennelse.

En del covid-19-pasienter har også økt risiko for komplikasjoner knyttet til koagulasjon, som slag eller hjerteinfarkt.

Sannsynligheten for innleggelse på sykehus er høyere for eldre, særlig dem over 60 år og dem med underliggende sykdommer.

Generelt er risikoen for å av covid-19 lav, men den er likevel høyere enn for influensa. Risikoen for å dø er høyere hos eldre og hos mennesker med langvarige lidelser eller underliggende tilstander.

Hva er post-covid-19-tilstand eller lang covid?

Et lite antall pasienter kan oppleve langtidseffekter av en SARS-CoV-2-infeksjon. Dette kalles post-covid-19-tilstand, også kjent som lang covid-19.

Post-covid-19-tilstand kan forekomme hos pasienter i alle aldre, også hos personer som bare fikk milde symptomer av covid-19 da de først ble smittet.

Symptomene kan være:

 • tap av lukt- eller smakssans
 • utmattelse
 • redusert allmenntilstand
 • kortpustethet
 • svekkede kognitive funksjoner

Det er ingen test for å stille diagnose på post-covid-19-tilstand, og symptomer kan vare i uker, måneder eller lenger.  Det er for øyeblikket ingen behandling for denne tilstanden, men det er ting som tyder på at personer som er vaksinert mot covid-19, har mindre sannsynlighet for å rapportere symptomer på post-covid-19-tilstand.

Transmission of COVID-19

Hvordan sprer covid-19 seg?

SARS-CoV-2-viruset sprer seg fra person til person primært via partikler som slippes ut i luften når en smittet person puster, spesielt når man snakker, synger, roper, nyser, hoster, osv.Disse partiklene kan da nå andre mennesker i nærheten (vanligvis opptil to meter unna), som kan puste dem inn.

Overføringen av smitte fra en smittet person til en annen kan begynne hele to dager før den smittede personen får merkbare symptomer. Gjennomsnittlig vil en person som er smittet, smitte inntil fem andre personer – med mindre de treffer tiltak for å unngå å bli smittet.

Det tar vanligvis fem–seks dager fra man er smittet, til man utvikler symptomer. Dette kan imidlertid variere fra én dag til to uker.

Større partikler (dråper) kan også lande på overflater som andre mennesker tar på. Disse kan i sin tur få viruset på hendene og bli smittet når de tar seg til nesen, munnen eller øynene. Denne smitteveien er imidlertid langt mindre vanlig enn smitte fra person til person.

Risk groups of COVID-19

Hvem kan få covid-19?

Alle kan få covid-19.

Det er imidlertid noen grupper i befolkningen som har større risiko for alvorlig sykdom. Blant disse er personer over 60 år og gravide kvinner, samt mennesker med underliggende tilstander, som:

 • fedme
 • høyt blodtrykk
 • diabetes
 • hjertesykdom
 • langvarige lunge- og luftveissykdommer
 • nervesykdommer
 • svekket immunforsvar

Voksne får gjerne mer alvorlige symptomer enn barn. Barn vil likevel overføre viruset til andre, og noen av dem utvikler alvorlig sykdom.

Covid-19-viruset har gode muligheter til å spre seg raskt på steder innendørs der mange mennesker samles, og det har vært store utbrudd i for eksempel fengsler, mottakssentre og næringsmiddelbedrifter.

Prevention of COVID

Hvordan kan covid-19 forebygges?

Den mest effektive måten å forebygge covid-19 på er vaksinasjon. Mennesker som er vaksinert, har mindre risiko for å få alvorlig sykdom eller trenge sykehusinnleggelse. Dette er grunnen til at helsemyndighetene oppfordrer alle som kan, til å fullvaksinere seg mot covid-19 så snart som mulig. Les mer om covid-19-vaksinene.

Hyppig håndvask med såpe og vann eller med alkoholbaserte desinfeksjonsmidler bidrar også til å hindre at viruset overføres fra hendene og inn i kroppen via øyne, nese eller munn. Mer informasjon finnes i vår infografikk om smittevernstiltak.

Vaksiner godkjent til bruk i EU

Treatment of COVID-19

Hvordan behandles covid-19?

Legemidler for behandling som går direkte på covid-19-viruset, begynner nå å bli tilgjengelige. Disse brukes imidlertid i hovedsak for å forebygge alvorlig sykdom hos personer i høyrisikogruppene.

Den viktigste behandlingen for pasienter med alvorlig sykdom er støttebehandling (f.eks. oksygenbehandling og å sikre tilstrekkelig væsketilførsel), noe som ofte er meget effektivt.

Ønsker du å få den siste oppdateringen om behandling av covid-19, gå inn på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontor (EMA): Covid-19 – behandling og vaksiner eller på Europakommisjonens nettsted: Behandling av covid-19 (europa.eu)

Mer informasjon

--------------------------------------------------------------------

Referanse:

(1) WHOs generaldirektørs innledning på pressekonferansen om covid-19

Merk: Innholdet i dette faktaarket er av generell karakter og bør ikke erstatte helsepersonells fagkunnskap og faglige skjønn i det enkelte tilfelle.

Page last updated 11 jul 2023