RS-virus

Faktablad

Vad är RS-virus? 

Respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) är ett vanligt luftvägsvirus som orsakar lindriga, förkylningsliknande symtom. Personer som insjuknar i RS-virus tillfrisknar vanligtvis inom ungefär en vecka utan att behöva läkarvård. Hos spädbarn yngre än sex månader, personer över 65 år och personer med nedsatt immunförsvar kan dock RS-virus orsaka allvarlig sjukdom och dödsfall. 

I EU, Norge och Storbritannien leder RS-virus varje år till att omkring 213 000 barn under fem års ålder läggs in på sjukhus, varav vissa behöver intensivvård. Ungefär 158 000 vuxna läggs också varje år in på sjukhus på grund av viruset. En av tjugo äldre personer i Europa insjuknar i RS-virus varje år.

Baby with RSV complications (blue lips, flared nostrils) crying

Vilka är symtomen på RS-virus? 

RS-virus påverkar olika åldersgrupper på olika sätt, men de vanligaste symtomen på sjukdomen är följande:

 • Hosta
 • Nysningar
 • Feber
 • Rinnande näsa
 • Väsande andning

Spädbarn som drabbas av RS-virus kan utveckla olika symtom, t.ex.

 • irritabilitet
 • minskad aptit
 • förändringar i andningsmönstret
 • apné (tillfälligt andningsuppehåll, särskilt i sömnen)

Hos barn under fem års ålder kan RS-virus också orsaka följande:

 • Snabb andning
 • Svårigheter att svälja
 • Sepsis

Vuxna med RS-viruset kan också drabbas av ont i halsen, huvudvärk, nästäppa och trötthet.

Vilka är komplikationerna av RS-virus? 

De flesta fallen är lindriga, men RS-virus kan förvärra befintliga medicinska tillstånd och orsaka allvarliga komplikationer som kan vara livshotande. Komplikationer av allvarlig infektion med RS-virus omfattar bronkiolit, inflammation i de små luftvägarna i lungorna, och pneumoni, infektion i lungorna.

Hos spädbarn och småbarn är tecknen på en allvarlig infektion med RS-virus som kräver akut medicinsk vård kopplade till andningssvårigheter. Korta, ytliga andetag, uppspärrade näsborrar vid inandning, högljudd andning, andningsuppehåll och hopsjunken bröstkorg innebär att akut läkarvård behövs. Dessutom bör föräldrarna vara uppmärksamma på om läpparna, munnen eller fingernaglarna blir blåa eller grå eftersom detta är ett tecken på kritiskt låga syrenivåer i blodet.  

Spädbarn kan också utveckla sepsis, en infektion i blodet som kan orsaka en rad olika symtom, bland annat sänkt blodtryck, ökad hjärtfrekvens och feber. Äldre patienter med RS-viruset kan utveckla komplikationer, såsom förvärrad KOL och hjärtsjukdom. 

 Elderly relative plays with toddler - the elderly and very young are most at risk of RSV

Hur sprids RS-viruset? 

RS-viruset sprids mellan människor via partiklar och droppar som frisätts i luften när en smittad person andas, talar, hostar eller nyser.
Viruset kan också spridas genom nära kontakt, t.ex. när föräldrar pussar sina barn. 

Det kan också spridas när luftvägsdroppar landar på ytor som andra rör vid. Dessa personer kan då få droppar med virus på händerna och smittas när de rör vid näsan, munnen eller ögonen. Detta är en vanlig smittväg för spädbarn och småbarn som kommer i kontakt med infekterade ytor och leksaker eller stoppar dem i munnen. 

Symtom uppträder vanligtvis två till åtta dagar efter smittotillfället.

Vem riskerar att få RS-viruset?

RS-virus kan drabba personer vid vilken ålder som helst och nästan alla barn kommer att ha smittats med detta virus när de är två år gamla. 
De som viruset innebär störst risk för är för tidigt födda barn och barn under sex månaders ålder, personer över 65 år och personer med försvagat immunförsvar eller underliggande sjukdomar som diabetes och hjärt- och lungsjukdomar. 

Pregnant person getting vaccinated against RSV by their doctor

Hur kan RS-virus förebyggas? 

År 2023 godkände Europeiska unionen det första RS-virusvaccinet för skydd av spädbarn upp till sex månaders ålder samt två vacciner för äldre vuxna. När vaccinet ges till en gravid kvinna passerar de antikroppar som bildas som svar på vaccinet moderkakan och överförs till fostret, som på så sätt har skydd i upp till sex månader efter födseln. 

Allmänna förebyggande åtgärder är desamma som för de flesta andra luftvägsvirus. Genom att tvätta och sprita händerna ofta, hålla för näsan och munnen när du nyser och undvika kontakt med andra när du är sjuk kan du begränsa spridningen av RS-viruset och skydda utsatta personer. 
 

Hur behandlas RS-virus?

Lindriga fall av RS-virus kräver vanligtvis ingen behandling eftersom de flesta tillfrisknar av sig själva efter några dagar. Spädbarn under sex månaders ålder kan behöva läggas in på sjukhus för övervakning av andningen och syrenivåerna. 

I allvarliga fall kan sjukhusvård inkludera understödjande vård, andningsstöd och antivirala läkemedel tillsammans med särskilda behandlingar mot komplikationer som kan uppstå.

I vissa fall kan barn under två års ålder få läkemedel, inklusive antivirala behandlingar, av läkare för att minska risken för allvarlig sjukdom om de blir smittade.