Vaccinsäkerhet och biverkningar

Vaccine vial with viruses and symbols around it

Liksom alla läkemedel kan vacciner ge upphov till biverkningar hos vissa personer. Biverkningar är vanligtvis lindriga och kortvariga. De är också sällsynta, och godkända vacciner anses vara mycket säkra. En del vacciner kan dock vara olämpliga för vissa personer med allergier eller särskilda hälsotillstånd. 

Biverkningar

Biverkningar av vacciner kan vara låg feber eller smärta eller rodnad vid injektionsstället. Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta. 

Efter att ett vaccin har godkänts för användning i EU/EES övervakar Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och de nationella myndigheterna kontinuerligt om människor som fått vaccinet drabbas av några biverkningar.

För mer information om biverkningar av vacciner, se: 

Rapportering av biverkningar

Ta reda på hur vaccinsäkerheten och eventuella biverkningar kontinuerligt övervakas för att skydda patienter runt om i Europa.

När ska man inte vaccinera sig?

Vissa personer kan inte vaccineras på grund av särskilda hälsoförhållanden. Om de har fått veta av sin vårdgivare att de har en kontraindikation mot ett visst vaccin, ska de inte vaccineras med just det vaccinet. En kontraindikation är ett tillstånd eller en omständighet som gör att det inte är säkert för en person att få ett visst vaccin. I sådana fall är riskerna med att vaccinera sig större än fördelarna.

Allergiska reaktioner

Ett vanligt skäl till att inte vaccinera sig är att man är allergisk mot någon aktiv substans eller något innehållsämne i vaccinet. En person som vid tidigare vaccination har fått en extrem reaktion i form av chock, svullnad och andningssvårigheter (anafylaxi) ska inte få det vaccinet igen, såvida det inte slutgiltigt har uteslutits som orsak.

Andra kontraindikationer

Vissa medicinska tillstånd eller behandlingar kan också vara en kontraindikation för vissa vacciner. Personer med rubbningar i immunsystemet eller personer som genomgår särskilda medicinska behandlingar kan till exempel eventuellt inte få vissa vacciner, såsom vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor eller oral tyfoid.

Personer med försvagat immunsystem kan dra fördel av att personer omkring dem är fullvaccinerade, eftersom de då skyddas indirekt.

Det kan finnas andra kontraindikationer för vissa specifika vacciner och dessa bör diskuteras med vårdgivare.

Vacciner och graviditet

Det är också viktigt att veta att vissa vacciner inte rekommenderas under graviditet. Vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund bör till exempel undvikas under graviditet. Kvinnor bör ha fått alla rutinmässigt rekommenderade vacciner innan de når barnafödande ålder. Innan de vaccineras bör de informera sin vårdgivare om de skulle kunna vara gravida, för att diskutera vilka vacciner som kan ges under och efter graviditeten.