Om oss

Intern information

Den europeiska portalen för vaccinationsinformation (EVIP) har tagits fram av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) i partnerskap med Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) [1].

EVIP är en källa till korrekt och aktuell information om olika vacciner, deras fördelar och eventuella biverkningar, mekanismer för att övervaka vaccinsäkerheten samt nationella vaccinationsscheman.

Målet är att ge allmänheten enkel tillgång till tillförlitlig, vetenskapligt baserad information om vacciner och vaccination, samt hjälpa till att bekämpa felaktig information om vacciner i Europa. Detta kan hjälpa enskilda personer och samhällen att fatta välgrundade beslut som kan minska spridningen av sådana sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination och därigenom skydda enskilda människors hälsa och folkhälsan.

All information på vår webbplats granskas och godkänns av ett team bestående av vaccin- och folkhälsoexperter [2]. Syftet med informationen är att hjälpa dig att skydda dig själv och samhället mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.

Logo of European Commission

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är EU:s verkställande organ. Den företräder intressena hos EU som helhet. Kommissionen har åtagit sig att göra Europa till en hälsosammare och säkrare plats där medborgarna kan lita på att deras intressen skyddas.

Läs mer om Europeiska kommissionens vaccinationsverksamhet

Läs mer om generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet, den del av kommissionen som ansvarar för livsmedelssäkerhet och folkhälsopolitik

ECDC logo

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) är en vetenskaplig EU-byrå vars uppdrag är att stärka Europas försvar mot infektionssjukdomar. När det gäller sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination tillhandahåller ECDC regelbundna övervakningsdata och vetenskaplig rådgivning om vacciner. Dessutom övervakar byrån sjukdomsutbrott och utarbetar material till stöd för kommunikation om immunisering. 

ECDC upprätthåller även vaccinationsschemat Vaccine Scheduler, en interaktiv onlineplattform som visar samtliga EU-medlemsstaters vaccinationsscheman.

Besök ECDC:s webbplats

EMA logo

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen, tillsynen och säkerhetsövervakningen av läkemedel i EU. EMA säkerställer vacciners effektivitet, kvalitet och säkerhet. EMA och dess vetenskapliga kommittéer granskar alla tillgängliga data och bedömer vacciners nytta och risker innan de godkänns och medan de saluförs i EU. EMA har ett nära samarbete med europeiska och internationella partner och delar information om vacciner och god regleringspraxis.

Besök EMA:s webbplats

Vaccine Safety Net

Den europeiska portalen för vaccinationsinformation (EVIP) är medlem i Vaccine Safety Net (VSN), ett globalt nätverk av webbplatser som skapats av Världshälsoorganisationen och ger tillförlitlig information om vacciners säkerhet.

Kontakta oss

Du når oss genom att skriva till evip@ecdc.europa.eu

[1] EVIP är ett EU-initiativ och togs fram i enlighet med rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, som antogs i december 2018.

[2] Europeiska kommissionen, ECDC och EMA har infört mekanismer för att säkerställa opartiskhet. Personalen och experterna måste uppge om de har ett personligt intresse eller något annat intresse i ett företag eller en organisation som kan inkräkta på deras opartiskhet. Detta görs för att tillse att personalen och experterna inte handlägger ärenden i sin tjänsteutövning i vilka de direkt eller indirekt kan ha ett personligt intresse som kan inkräkta på deras opartiskhet.

Page last updated 22 maj 2023