Eolas fúinn

Faisnéis chorparáideach

D’fhorbair an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú ECDC) an Tairseach Eorpach um Fhaisnéis faoi Vacsaíniú (EVIP) i gcomhpháirtíocht leis an gCoimisiún Eorpach agus an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) [1].

Is acmhainn é EVIP le haghaidh faisnéis chruinn agus cothrom le dáta faoi vacsaíní éagsúla, faoi na tairbhí a bhaineann leo agus faoi na fo-iarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith acu, faoi na meicníochtaí atá i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar shábháilteacht vacsaíní, agus faoi sceidil vacsaínithe náisiúnta.

Is é an sprioc atá leis rochtain éasca a thabhairt don phobal ar fhaisnéis iontaofa eolaíochtbhunaithe faoi vacsaíní agus faoi vacsaíniú, agus chun cuidiú le mífhaisnéis faoi vacsaíní san Eoraip a chomhrac. Is féidir leis sin cabhrú le daoine aonair agus le pobail cinntí eolasacha a dhéanamh lenar féidir scaipeadh galar atá inchoiscthe trí vacsaíniú a laghdú, agus sláinte an duine aonair agus an tsláinte phoiblí a chosaint.

Déanann foireann saineolaithe ar vacsaíní agus saineolaithe ar shláinte phoiblí an fhaisnéis go léir atá ar ár suíomh gréasáin a athbhreithniú agus a fhaomhadh [2], agus tá sé ann chun cabhrú leat tú féin agus do phobal a chosaint ar ghalair inchoiscthe trí vacsaíniú.

Logo of European Commission

An Coimisiún Eorpach

Is é an Coimisiún Eorpach comhlacht feidhmiúcháin an AE. Déanann sé ionadaíocht ar leasanna an Aontais Eorpaigh ina iomláine. Tá an Coimisiún tiomanta áit níos sláintiúla agus níos sábháilte a dhéanamh den Eoraip, áit inar féidir le saoránaigh a bheith muiníneach go gcosnaítear a leasanna.

Faigh tuilleadh amach faoi ghníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh maidir le vacsaíniú

Faigh tuilleadh amach faoi Ard-Stiúrthóireacht na Sláinte agus na Sábháilteachta Bia, is í sin an roinn atá freagrach as sábháilteacht bia agus as beartais um shláinte phoiblí

ECDC logo

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

Is gníomhaireacht eolaíochta de chuid AE é an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) a bhfuil sé mar aidhm aici cosaintí na hEorpa i gcoinne galair thógálacha a neartú. Sa réimse galar inchoiscthe trí vacsaíní, cuireann ECDC sonraí faireacháin agus comhairle eolaíoch ar fáil ar bhonn rialta maidir le vacsaíní, déanann sé faireachán ar ráigeanna galair agus forbraíonn sé ábhair chun tacú le cumarsáid maidir le himdhíonadh. 

Déanann ECDC cothabháil ar an Sceidealóir Vacsaíní freisin, ar clár oibre idirghníomhach ar líne é a léiríonn na sceidil vacsaínithe i ngach Ballstát AE.

Féach ar shuíomh gréasáin ECDC

EMA logo

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Tá an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) freagrach as meastóireacht eolaíoch, maoirseacht agus faireachán sábháilteachta a dhéanamh ar chógais san AE. Áirithíonn EMA éifeachtúlacht, cáilíocht agus sábháilteacht na vacsaíní. Scrúdaíonn EMA agus a cuid coistí eolaíochta gach sonra atá ar fáil agus déanann na buntáistí agus na rioscaí a mheas roimh fhaomhadh agus agus iad á gcur ar an margadh san AE. Oibríonn EMA i gcomhar le comhpháirtithe idirnáisiúnta agus comhroinneann faisnéis faoi vacsaíní agus faoi dhea-chleachtas rialála.

Féach ar shuíomh gréasáin EMA

Líontán Sábháilteachta Vacsaíní

Tá suíomh gréasáin EVIP ina bhall den Líontán Sábháilteachta Vacsaíní (VSN), ar líonra domhanda suíomhanna gréasáin é arna bhunú ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte a chuireann faisnéis iontaofa ar fáil maidir le sábháilteacht vacsaíní.

Téigh i dteagmháil linn

Is féidir dul i dteagmháil linn ag evip@ecdc.europa.eu

[1] Is tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh é EVIP agus forbraíodh é tar éis Mholadh ón gComhairle maidir le Comhar Neartaithe i gcoinne Galair Inchoiscthe trí Vacsaíní a glacadh i mí na Nollag 2018.

[2] Tá meicníochtaí ar bun ag an gCoimisiún Eorpach, ag ECDC agus ag EMA d’fhonn neamhchlaontacht a áirithiú. Éilítear ar an bhfoireann agus eolaithe aon leas pearsanta a fhógairt nó aon leas in aon ghnó nó eagraíocht a d’fhéadfadh a neamhchlaontacht a chur i mbaol. Déantar é sin lena áirithiú nach bpléifidh an fhoireann agus saineolaithe, agus iad i mbun a ndualgas, le cúrsaí a bhféadfadh leas pearsanta a bheith acu iontu, go díreach nó go hindíreach, a chuirfeadh isteach ar a spleáchas.

Page last updated 22 Bealtaine 2023