Tutvustus

Organisatsiooni teave

Euroopa vaktsineerimise infoportaali (EVIP) töötas välja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) koostöös Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ravimiametiga (EMA) [1].

Euroopa vaktsineerimise infoportaalist saab täpset ja ajakohast teavet eri vaktsiinide, nende kasulikkuse ja võimalike kõrvalnähtude, vaktsiinide ohutuse järelevalve olemasolevate mehhanismide ning riiklike vaktsineerimiskavade kohta.

Eesmärk on pakkuda üldsusele lihtsat juurdepääsu usaldusväärsele ja teaduspõhisele teabele vaktsiinide ja vaktsineerimise kohta ning aidata võidelda vaktsiinidega seotud väärteabe vastu Euroopas. See aitab üksikisikutel ja kogukondadel teha teadlikke otsuseid, mis võivad vähendada vaktsiinennetatavate haiguste levikut, ning kaitsta üksikisikute ja rahvatervist.

Kogu meie veebilehel oleva teabe vaatab läbi ja kiidab heaks vaktsiinide ja rahvatervise eksperdirühm [2] ning selle eesmärk on aidata teil kaitsta end ja oma kogukonda vaktsiinennetatavate haiguste eest.

Logo of European Commission

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on ELi täitevorgan. See esindab Euroopa Liidu kui terviku huve. Komisjon on võtnud kohustuse muuta Euroopa tervislikumaks ja ohutumaks kohaks, kus kodanikud saavad olla kindlad, et nende huvid on kaitstud.

Euroopa Komisjoni vaktsineerimistegevuste lisateave

Lisateave: tervise ja toiduohutuse peadirektoraat, toiduohutuse ja rahvatervise poliitika eest vastutav osakond

ECDC logo

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) on ELi teadusasutus, mille eesmärk on tugevdada Euroopas kaitset nakkushaiguste vastu. Vaktsiinennetatavate haiguste valdkonnas pakub ECDC korrapäraseid seireandmeid ja vaktsiinidega seotud teadusnõustamist, teeb haiguspuhangute seiret ja töötab välja immuniseerimisalast teabevahetust toetavaid materjale. 

ECDC käitab ka vaktsineerimisgraafikut Vaccine Scheduler, mis on interaktiivne veebiplatvorm kõigi ELi liikmesriikide vaktsineerimisgraafikutega.

ECDC veebileht

EMA logo

Euroopa Ravimiamet

Euroopa Ravimiamet (EMA) vastutab ravimite teadusliku hindamise, järelevalve ja ohutuse jälgimise eest ELis. EMA tagab vaktsiinide efektiivsuse, kvaliteedi ja ohutuse. EMA ja selle teaduskomiteed vaatavad läbi kõik kättesaadavad andmed ning hindavad vaktsiinide kasulikkust ja riske nii enne ELi müügiloa väljastamist kui ka turustamise ajal. EMA teeb tihedat koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega ning jagab vaktsiinide ja heade regulatiivtavade teavet.

EMA veebileht

Vaktsiiniohutuse võrgustik Vaccine Safety Net

Euroopa vaktsineerimise infoportaali veebileht on osa võrgustikust Vaccine Safety Net (VSN). See on Maailma Terviseorganisatsiooni asutatud ülemaailmne veebilehtede võrgustik, mis pakub usaldusväärset teavet vaktsiinide ohutuse kohta.

Kontaktandmed

Meiega saab ühendust aadressil evip@ecdc.europa.eu

[1]  Euroopa vaktsineerimise infoportaal on Euroopa Liidu algatus, mis töötati välja pärast nõukogu soovitust vaktsiinennetatavate haiguste tõrje koostöö tõhustamise kohta, mis võeti vastu detsembris 2018.

[2] Euroopa Komisjon, ECDC ja EMA on kehtestanud erapooletuse tagamise mehhanismid. Töötajad ja eksperdid peavad deklareerima mis tahes isikliku huvi või seose ettevõtte või organisatsiooniga, mis võib kahjustada nende erapooletust. Selle eesmärk on tagada, et töötajad ja eksperdid ei tegeleks oma ülesannete täitmisel küsimustega, mis võivad otseselt või kaudselt lähtuda nende isiklikust huvist, mis võib kahjustada nende sõltumatust.

Page last updated 22 Mai 2023