За нас

Информация за организацията

Европейският портал за ваксиниране (EVIP) е създаден от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в партньорство с Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата (EMA) [1].

EVIP е източник за точна и актуална информация за различните ваксини, ползите от тях и потенциалните нежелани реакции, наличните механизми за наблюдение на безопасността на ваксините и националните имунизационни календари.

Целта е да се осигури лесен достъп на обществеността до надеждна, научно обоснована информация относно ваксините и ваксинирането и да се подпомогне борбата с невярната информация за ваксините в Европа. Това може да помогне на хората и общностите да вземат информирани решения, с което да се намали разпространението на болести, предотвратими чрез ваксиниране, и да се защитят личното и общественото здраве.

Цялата информация на нашия уебсайт се разглежда и одобрява от екип от експерти в областта на ваксините и общественото здравеопазване [2] и е предназначена да ви помогне да предпазите себе си и обществото от болести, предотвратими чрез ваксиниране.

Logo of European Commission

Европейска комисия

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС. Тя представлява общите интереси на Европейския съюз. Комисията се стреми да превърне Европа в по-здравословно и по-безопасно място, където гражданите могат да бъдат уверени, че интересите им са защитени.

Научете повече за дейностите на Европейската комисия във връзка с ваксинацията

Научете повече за Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, отделът, отговарящ за политиките в областта на безопасността на храните и общественото здраве

ECDC logo

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) е научна агенция на ЕС, която има за цел да засили защитата на Европа срещу инфекциозни болести. В областта на болестите, предотвратими чрез ваксинация, ECDC предоставя редовни данни от наблюдение и научни консултации относно ваксините, наблюдава огнища на заболявания и разработва материали за подкрепа на комуникацията относно имунизацията. 

ECDC също така поддържа Имунизационен календар, онлайн интерактивна платформа, показваща схемите на ваксиниране на всички държави-членки на ЕС.

Посетете уебсайта на ECDC

EMA logo

Европейска агенция по лекарствата

Европейската агенция по лекарствата (EMA) отговаря за научната оценка, надзора и мониторинга на безопасността на лекарствата в ЕС. EMA гарантира ефикасността, качеството и безопасността на ваксините. EMA и нейните научни комитети изследват всички налични данни и оценяват техните ползи и рискове, преди да бъдат одобрени и докато се предлагат на пазара в ЕС. EMA работи в тясно сътрудничество с европейски и международни партньори и споделя информация за ваксините и добрите регулаторни практики.

Посетете уебсайта на EMA

Мрежа за безопасност на ваксините

EVIP е член на мрежата за безопасност на ваксините (VSN), световна мрежа от интернет страници, създадена от Световната здравна организация. Тя предоставя надеждна информация за безопасността на ваксините.

За контакти

Можете да се свържете с нас на адрес evip@ecdc.europa.eu

[1] Порталът EVIP е инициатива на Европейския съюз и е разработен вследствие на Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация, приета през декември 2018 г.

[2] Европейската комисия, ECDC и EMA разполагат с механизми за гарантиране на безпристрастност. Служителите и експертите са длъжни да декларират всякакъв личен интерес или всякакъв интерес във всяко търговско предприятие или организация, който би могъл да наруши тяхната безпристрастност. Това се прави, за да се гарантира, че при изпълнение на своите задължения служителите и експертите не се занимават с въпроси, в които могат да имат пряк или косвен личен интерес, който може да накърни тяхната независимост.

Page last updated 22 Май 2023