Sledovanie bezpečnosti očkovacích látok a hlásenie vedľajších účinkov

Po povolení používania vakcíny vnútroštátne orgány členských krajín EÚ/EHP a Európska agentúra pre lieky (EMA), nepretržite sledujú vedľajšie účinky u ľudí, ktorí ňou boli očkovaní.

Vďaka tomu je možné odhaliť a bezodkladne riešiť všetky riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť.

EMA kontroluje všetky informácie o bezpečnosti vakcín v Európe. Analyzuje veľký počet zdrojov údajov vrátane týchto:

  • hlásenia pacientov, rodičov a zdravotníckych pracovníkov,
  • klinické štúdie,
  • odborná medicínska literatúra,
  • informácie využívané inými regulátormi.

EMA starostlivo hodnotí podozrivé vedľajšie účinky, aby stanovila, či existuje súvislosť s vakcínou. Môže sa tak vylúčiť možnosť, že to bola náhoda, resp. že to bol dôsledok faktorov nesúvisiacich s vakcínou. Niekedy totiž môžu byť vedľajšie účinky prejavom iného ochorenia alebo strachu z očkovania.

Toto video je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ. Zapnite si titulky vo svojom jazyku.

V prípade potreby prijme EMA potrebné opatrenia v spolupráci európskymi regulačnými orgánmi. Napríklad vypracujú aktualizované usmernenia pre zdravotnícky pracovníkov alebo dokonca obmedziť používanie vakcíny v určitých skupinách populácie.

Pacienti, zdravotnícki pracovníci a farmaceutické spoločnosti majú hlásiť všetky podozrenia na vedľajšie účinky národným úradom pre lieky. Viac informácií o tom, ako hlásiť podozrenia na vedľajšie účinky sa nachádza v informácií o predpisovaní lieku alebo v písomnej informácii pre pacienta alebo v Európskej databáze hlásení o podozreniach na vedľajši účinky.

Informácie o týchto hlásených podozreniach na vedľajšie účinky sú verejne dostupné v Európskej databáze hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov.

Proces sledovania bezpečnosti liekov a riadenie súvisiacich rizík sa nazýva farmakovigilancia. Bližšie informácie nájdete na stránke:

 

Prínosy očkovania

Očkovacie látky predchádzajú vzniku ochorení, ktoré by mohli spôsobiť zdravotné problémy, postihnutia alebo smrť. Mnohé ochorenia sa vďaka očkovaniu v súčasnosti vyskytujú zriedkavo.

Účinnosť očkovacích látok

Schválené očkovacie látky sú účinné pri prevencii ochorenia, prevencii výskytu závažných príznakov a znižovaní prenosu.

Page last updated 13 mar 2020