Kõrvaltoimetest teavitamine

Reporting side effects

Nagu iga ravimi korral, kui vaktsiin on ELis/EMPs kasutamiseks heaks kiidetud, jälgivad Euroopa Ravimiamet (EMA) ja riikide ametiasutused pidevalt, kas vaktsiini või ravimit saanud inimestel esineb kõrvalnähte. 

Euroopa Ravimiamet ja riikide ametiasutused peavad kindlaks tegema, kas ravimi või vaktsiini ja teatatud kõrvalnähtude vahel on seos. Vaktsiinide korral aitab see välistada muid võimalusi või tegureid, mis ei ole seotud vaktsiini endaga, näiteks haigus või ärevus vaktsiini manustamise pärast.

Ravimiamet analüüsib patsientide, vanemate, tervishoiutöötajate, kliiniliste uuringute, meditsiinikirjanduse ja muude reguleerivate asutuste jagatud andmeid. Seejärel kontrollib EMA hoolikalt kahtlustatavaid kõrvaltoimeid. 

Vajaduse korral võivad EMA ja muud reguleerivad asutused anda tervishoiutöötajatele ajakohastatud juhendeid või piirata vaktsiini kasutamist. Patsiente, tervishoiutöötajaid ja ravimifirmasid julgustatakse teatama kõigist kahtlustatavatest kõrvaltoimetest oma riigi reguleerivatele asutustele. 

Teatatud oletatavate kõrvaltoimete teave on avaldatud ravimite võimalike kõrvaltoimete teatiste Euroopa andmebaasis. 

Ravimite ohutuse seiret ja nende riskide haldamist nimetatakse ravimiohutuse järelevalveks.

Lisateave vaktsiini kõrvalnähtude ja nende teatamise kohta on aadressil