Fo-iarmhairtí a thuairisciú

Reporting side effects

Mar is gnách le haon chineál leighis, a luaithe a fhormheastar vacsaín lena húsáid san Aontas agus i dtíortha LEE, déanann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus na húdaráis náisiúnta faireachán leanúnach ar cibé acu an dtagann fo-iarmhairtí ar dhaoine a fhaigheann an vacsaín nó an cógas lena mbaineann. 

Ní mór do EMA agus do na húdaráis náisiúnta a chinneadh cibé an mbíonn nasc idir an cógas nó an vacsaín agus aon fho-iarmhairtí a thuairiscítear nó nach mbíonn. I gcás vacsaíní, cabhraíonn sé sin le féidearthachtaí nó le tosca eile nach mbaineann leis an vacsaín féin a chur as an áireamh, amhail tinneas nó imní faoin vacsaín a fháil.

Déanann EMA anailís ar thuarascálacha ó othair, tuismitheoirí, ó ghairmithe cúraim sláinte, ó staidéir chliniciúla, ón litríocht leighis, agus ó fhaisnéis curtha faoina bhráid ag rialtóirí eile. Déanann an ghníomhaireacht seiceáil chúramach ansin ar fho-iarmhairtí amhrasta. 

Más gá, féadfaidh EMA agus rialtóirí eile gníomhú trí threoir nuashonraithe a chur ar fáil d’oibrithe cúraim sláinte nó trí úsáid vacsaíne a shrianadh. Moltar d’othair, do ghairmithe cúraim sláinte agus do chuideachtaí cógaisíochta aon fho-iarmhairtí amhrasta a thuairisciú dá n‑údaráis rialála náisiúnta. 

Tá faisnéis maidir le fo-iarmhairtí amhrasta tuairiscthe ar fáil go poiblí sa bhunachar sonraí Eorpach de thuarascálacha ar fhrithghníomhartha díobhálacha amhrasta in aghaidh drugaí. 

Tugtar faireachas cógas ar an bpróiseas chun monatóireacht a dhéanamh ar shábháilteacht agus chun rioscaí cógas a bhainistiú.

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le fo-iarmhairtí vacsaíní agus conas iad a thuairisciú, féach: