Hlásenie vedľajších účinkov

Reporting side effects

Tak ako pri každom inom lieku, po schválení očkovacej látky na používanie v EÚ/EHP Európska agentúra pre lieky (EMA) a vnútroštátne orgány priebežne monitorujú, či sa u osôb, ktoré dostali očkovaciu látku alebo liek, nevyskytujú vedľajšie účinky. 

Agentúra EMA a vnútroštátne orgány musia určiť, či existuje súvislosť medzi liekom alebo očkovacou látkou a akýmikoľvek hlásenými vedľajšími účinkami. V prípade očkovacích látok to pomáha vylúčiť iné možnosti alebo faktory, ktoré nesúvisia so samotnou očkovacou látkou, ako je choroba alebo úzkosť z podania očkovacej látky.

Agentúra EMA analyzuje hlásenia pacientov, rodičov, zdravotníckych pracovníkov, klinické štúdie, lekársku literatúru a informácie, ktoré zdieľajú iné regulačné orgány. Táto agentúra potom starostlivo preveruje podozrenia na vedľajšie účinky. 

EMA a iné regulačné orgány môžu v prípade potreby konať tak, že poskytnú aktualizované usmernenia zdravotníckym pracovníkom alebo obmedzia používanie očkovacej látky. Pacienti, zdravotnícki pracovníci a farmaceutické spoločnosti sa vyzývajú, aby akékoľvek podozrenie na vedľajšie účinky hlásili svojim národným regulačným orgánom. 

Informácie o hlásených podozreniach na vedľajšie účinky sú verejne dostupné v Európskej databáze hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov. 

Proces sledovania bezpečnosti liekov a riadenie súvisiacich rizík sa nazýva farmakovigilancia.

Ďalšie informácie o vedľajších účinkoch očkovacej látky a o tom, ako ich nahlasovať, nájdete na týchto odkazoch: