Съобщаване на нежелани реакции

Reporting side effects

Както при всяко лекарство, след като дадена ваксина е одобрена за употреба в ЕС/ЕИП, Европейската агенция по лекарствата (EMA) и националните органи непрекъснато следят дали хората, които са получили ваксината или лекарството, изпитват някакви нежелани реакции. 

EMA и националните органи трябва да определят дали има връзка между лекарство или ваксина и докладваните нежелани реакции. При ваксините това помага да се изключат други възможности или фактори, които не са свързани със самата ваксина, например заболяване или безпокойство от поставянето на ваксината.

EMA анализира докладите от пациенти, родители, медицински специалисти, клинични проучвания, медицинска литература и информацията, споделяна от други регулаторните органи. След това агенцията внимателно проверява подозираните нежелани реакции. 

Ако е необходимо, EMA и другите регулаторни органи могат да предприемат действия, като предоставят актуализирани насоки на медицинските работници или като ограничат употребата на ваксината. Пациентите, медицинските специалисти и фармацевтичните дружества се насърчават да докладват всички предполагаеми нежелани реакции на своите национални регулаторни органи. 

Информацията за докладваните подозирани нежелани реакции е публично достъпна в Европейската база данни с доклади за подозирани нежелани реакции. 

Процесът на наблюдение на безопасността и управление на рисковете, свързани с лекарствата, се нарича „фармакологична бдителност“.

За повече информация относно нежеланите реакции на ваксините и как да ги съобщавате вижте: