Наблюдение на безопасността на ваксините и докладване на нежеланите реакции

След като дадена ваксина бъде одобрена за използване, националните органи на ЕС/ЕИП и Европейската агенция по лекарствата (EMA) непрекъснато наблюдават нежеланите реакции при хората, които са били ваксинирани.

Така се гарантира, че възможните рискове се откриват и овладяват възможно най-бързо.

Ема проверява новата информация относно безопасността на всички предлагани в Европа ваксини. Агенцията прави анализ на многобройни източници на данни, включително:

  • доклади от пациенти, родители и медицински специалисти;
  • клинични проучвания;
  • медицинска литература;
  • информация, която се обменя между регулаторните органи.

ЕМА оценява внимателно подозираните нежелани реакции, за да установи или отрече дали е налице причинно-следствена връзка с ваксината. Това позволява да се изключи вероятността от съвпадение или от това реакцията да е причинена от фактори, несвързани със самата ваксина. Тези фактори могат да се дължат на заболяване или на безпокойство, свързано с поставянето на ваксината.

Видеоматериалът е достъпен на 24 езика на ЕС. Пуснете субтитри на вашия език.

При необходимост ЕМА и останалите европейски регулаторни органи предприемат действия. Например, могат да актуализират насоките за здравните специалисти и дори да ограничат прилагането на ваксината при определени групи.

Пациентите, медицинските специалисти и фармацевтичните компании трябва да докладват всички подозирани нежелани реакции на националните регулаторни органи за лекарствата. Повече информация за това как да докладвате подозирани нежелани реакции можете да намерите в информацията за предписване и в листовката или в Европейската база данни с доклади за подозирани нежелани лекарствени реакции.

Информацията за докладваните подозирани нежелани реакции е публично достъпна в Европейската база данни с доклади за подозирани нежелани лекарствени реакции.

Процесът на наблюдение на безопасността и управление на рисковете, свързани с лекарствата, се нарича „фармакологична бдителност“. За допълнителна информация вж.:

 

Ползи от ваксинирането

Ваксините предотвратяват болести, причиняващи здравословни проблеми, увреждания или смърт. Днес много заболявания са редки благодарение на ваксините.

Ефективност на ваксините

Разрешените ваксини са ефективни за предотвратяване на болести, сериозни симптоми и намаляване на предаването.

Page last updated 13 Март 2020