Očkovacie stratégie v EÚ/EHP

Old man with the kids
© iStock

Jednotlivé členské štáty EÚ/EHP zodpovedajú za svoju politickú stratégiu v oblasti verejného zdravia vrátane národného imunizačného programu a očkovacieho kalendára. Národné očkovacie kalendáre v krajinách EÚ/EHP sú k dispozícii v Plánovači očkovaní ECDC.

Medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ/EHP existujú určité rozdiely v očkovacích kalendároch, ktoré sa síce podobajú, ale nie sú všade rovnaké. Môžu obsahovať údaje o veku a špecifikácii očkovanej populácie (napríklad všetky deti určitého veku alebo iba rizikové skupiny), presný druh vakcíny (napríklad sa môžu líšiť určité zložky), počet dávok a interval očkovania a či sa vakcína podáva samostatne alebo v kombinácii s inými vakcínami.

Rozdiely môžu byť výsledkom takých faktorov, ako je zaťaženie chorobou, prevalencia choroby a trendy v jednotlivých krajinách, zdroje a štruktúry systémov zdravotníctva, politické a kultúrne faktory, ako aj robustnosť očkovacieho programu.

Rozdiely medzi očkovacími kalendármi však neznamenajú, že niektoré sú lepšie a niektoré horšie. Iba zohľadňujú odlišné podmienky a zdravotné systémy v jednotlivých krajinách. Vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP je rovnaká úroveň ochrany. Vakcíny sa v rámci národných očkovacích kalendárov podávajú v primeraných intervaloch, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň ochrany.

Očkovacie kalendáre pre deti vo všetkých krajinách EÚ/EHP zahŕňajú očkovanie proti týmto chorobám:

 • osýpky
 • mumps
 • ružienka
 • záškrt
 • tetanus
 • pertussis (čierny kašeľ)
 • detská obrna
 • hemofilové invazívne nákazy typu B
 • humánne papilomavírusy (dievčatá v puberte/pred pubertou).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B ako súčasť univerzálnej očkovacej stratégie detí, pričom v niektorých krajinách sa očkujú iba deti vo veľmi rizikových skupinách a dospelí v hlavných rizikových skupinách.

V niektorých členských štátoch EÚ/EHP sú deti chránené očkovaním proti týmto chorobám:

 • hepatitída typu A
 • chrípka
 • invazívne ochorenie spôsobené Neisseria meningitidis
 • invazívne ochorenie spôsobené Streptococcus pneumoniae
 • rotavírusy
 • tuberkulóza
 • ovčie kiahne

Okrem toho existujú vo všetkých krajinách EÚ/EHP odporúčania na očkovanie proti sezónnej chrípke pre starších ľudí a hlavné rizikové skupiny.

EÚ pokračuje v harmonizácii národných očkovacích stratégií. Rada EÚ vydala 7. decembra 2018 odporúčania (EN) o posilnení spolupráce v boji proti chorobám, ktorým možno predísť očkovaním, kde sa skúma možnosť centrálneho očkovacieho kalendára EÚ. ECDC pracuje na vývoji hodnotenia tejto možnosti v spolupráci s národnými úradmi verejného zdravia v EÚ.

Cieľom by malo byť zlepšenie zlučiteľnosti národných očkovacích kalendárov a propagácia rovnakého prístupu k očkovaniu v celej EÚ. Mohlo by to znamenať riešenie pre ľudí, ktorí sa sťahujú z jedného členského štátu EÚ do druhého, pokiaľ ide o prispôsobenie sa rôznym očkovacím kalendárom (vrátane počtu a intervalov podávania posilňovacích dávok ) alebo chýbajúce očkovania.

Kedy sa vyhnúť očkovaniu

Informácie o tom, kedy sa očkovanie neodporúča, vrátane prípadov alergií a porúch imunitného systému, prípadov, keď prebieha liečba a v prípade tehotenstva.

Page last updated 13 mar 2020