När bör vaccination undvikas?

Pregnant woman
© iStock

Ett vaccin kan vara kontraindicerat för vissa personer, vilket innebär att de inte bör få det. Eventuella kontraindikationer bör alltid diskuteras med vårdgivaren innan vaccination ges.

Ett vaccin är kontraindicerat för dem som är allergiska mot något verksamt ämne eller innehållsämne i vaccinet som anges i produktinformationen.

Tidigare ”anafylaktiska” eller andra allvarliga allergiska reaktioner efter att man har fått ett vaccin innebär att ytterligare doser av detta vaccin är kontraindicerade. Anafylaxi är en sällsynt, snabbt insättande, extrem allergisk reaktion som kan orsaka chock, svullnad och andningssvårigheter. Den uppstår vanligen inom några minuter efter exponering för det man är allergisk emot. Någon som får en anafylaktisk eller annan allvarlig allergisk reaktion efter att ha fått ett visst vaccin bör inte få detta vaccin igen, såvida det inte konstaterats att vaccinet definitivt inte orsakat reaktionen.

Vissa immunbristsjukdomar (t.ex. medfödd immunbrist) eller medicinska behandlingar (t.ex. kemoterapi, transplantation av benmärg eller andra organ eller höga doser av kortison) utgör kontraindikationer för vissa vacciner, exempelvis mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor eller orala vacciner mot tyfoidfeber.

I vissa fall rekommenderas att alla nödvändiga vaccinationer ges innan behandlingen påbörjas, eftersom patienten under behandlingen kan ha högre risk för att smittas. Patienter med nedsatt immunförsvar gynnas också av att personer omkring dem (till exempel familjemedlemmar eller vårdare) är fullt vaccinerade eftersom de då också är indirekt skyddade.

Vissa vacciner är kontraindicerade under graviditet, till exempel vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund. Största möjliga ansträngning bör göras för att se till att kvinnor får alla vacciner som vanligen rekommenderas innan de når barnafödande ålder. Kvinnor i barnafödande ålder bör tillsammans med sin vårdgivare diskutera vilka vacciner som rekommenderas före, under och efter graviditeten.

För en del vacciner kan det kan finnas andra kontraindikationer som behöver diskuteras med vårdgivaren.

Page last updated 13 mar 2020