Polio

Faktablad

Vad är polio?

Poliomyelit är en virussjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Den har historiskt lett till många dödsfall, akut förlamning och livslånga funktionsnedsättningar.

År 1988 antog Världshälsoförsamlingen en resolution om att utrota polio. Genom storskaliga vaccinationsprogram har man lyckats med att få bort vilt poliovirus från de flesta områden i världen, och insatser pågår för att stoppa den poliosmitta som fortfarande förekommer i några få länder.

Vaccination är avgörande i kampen mot polio och målet är att uppnå en poliofri värld.

Image of woman with fever

Vilka är symtomen på polio?

Infektion med poliovirus yttrar sig på olika sätt. Vissa får inga symtom alls, men i värsta fall leder infektionen till förlamning och döden.

 • Omkring 70 procent av dem som smittats med poliovirus får inga symtom.
 • Omkring 25 procent får bara lindriga symtom (till exempel feber, huvudvärk, kräkningar och diarré).
 • Förlamning uppstår vid mindre än 1 procent av alla infektioner och kan leda till bestående funktionsnedsättning och döden. Det börjar med symtom på hjärnhinneinflammation, följt av svår muskelsmärta och förlorad känsel och rörelseförmåga i olika delar av kroppen. Efter en till två dagar uppträder kraftlöshet och förlamning. Förlamningen kan drabbas ena eller båda armarna, ena eller båda benen eller både armar och ben, även om det är vanligast med förlamning i benen.
Image of man in wheelchair

Vilka är komplikationerna av polio?

Av dem som lider av förlamning dör 5­-15 procent eftersom andningsmusklerna blir förlamade, och 2 av 3 drabbas av bestående kraftlöshet. I sällsynta fall kan polioviruset orsaka hjärninflammation.

Hur sprids polio?

Polio är mycket smittsamt och överförs lätt mellan människor. Viruset smittar genom att händer, redskap, mat och vatten kontamineras med avföring från en smittad person och via droppar eller aerosoler från den smittades svalg.

Vem riskerar att få polio?

Alla ovaccinerade kan smittas med poliovirus. Barn som är yngre än sex månader kan ha visst skydd genom immunitet som överförts från mamman. Barn under fem års ålder löper dock högst risk för att smittas.

Faktorer som bidrar till spridning av polio innefattar

 • hög befolkningstäthet
 • dålig hälso- och sjukvårdsinfrastruktur
 • dåliga sanitära förhållanden
 • hög förekomst av sjukdomar som orsakar diarré
 • låg täckningsgrad för poliovaccination.
Baby being vaccinated

Hur kan polio förebyggas?

Polio kan inte botas. Det kan bara förebyggas genom immunisering. Man kan bli immun efter vaccination eller efter att ha varit smittad med viruset.

Det finns två typer av vaccin: inaktiverat poliovirusvaccin (IPV) och levande, försvagat oralt poliovaccin (OPV). Båda är mycket effektiva.

OPV-vaccinet används inte i EU, men det används fortfarande för att kontrollera utbrott i vissa länder där vilt poliovirus förekommer. OPV är säkert och effektivt och stoppar spridningen av polio.

I sällsynta fall, och endast i samhällen med låg vaccinationstäckning, kan dock det levande, försvagade viruset i OPV cirkulera i ett samhälle under längre tid och mutera till en form som orsakar förlamning. Detta betyder inte att vilt poliovirus har kommit tillbaka. På grund av detta pågår insatser för att stoppa användningen av denna typ av vaccin globalt, så snart som möjligt efter att vilt poliovirus har utrotats.

Poliovaccination med IPV ingår i de rutinmässiga vaccinationsprogrammen för barn i EU:s medlemsstater. IPV kan ges ensamt eller i kombination med andra vacciner (till exempel mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och Haemophilus influenzae typ b).

Överföring av polio kan också minskas genom

 • tillgång till rent vatten
 • bättre hygienrutiner
 • bättre sanitära förhållanden.

Hur behandlas polio?

Det finns ingen särskild behandling mot akut poliomyelit och fall av sjukdomen hanteras genom att symtomen behandlas. Bestående polioförlamning kan dock inte botas, utan behandlingen kan bara förbättra rörelseförmågan.

Page last updated 3 okt 2022