Vakcīnu drošuma uzraudzība un ziņošana par blakusparādībām

Kad vakcīna ir apstiprināta lietošanai, ES/EEZ valstu iestādes un Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) pastāvīgi uzrauga blakusparādības cilvēkiem, kuri ir saņēmuši vakcīnu.

Tā tiek nodrošināts, ka pēc iespējas ātrāk tiek konstatēti un pārvaldīti iespējamie riski.

EMA pārbauda jaunu informāciju par visu Eiropā pieejamo vakcīnu drošumu. Tā analizē daudzus datu avotus, tostarp:

  • ziņojumus no pacientiem, viņu vecākiem un veselības aprūpes speciālistiem;
  • klīniskos pētījumus;
  • medicīnisko literatūru;
  • citu regulatīvo iestāžu kopīgoto informāciju.

EMA rūpīgi novērtē iespējamās blakusparādības, lai noteiktu, vai starp tām un vakcīnu pastāv cēloņsakarība. Tas palīdz izslēgt iespēju, ka tā ir sagadīšanās vai ka blakusparādības izraisījuši ar vakcīnu nesaistīti faktori. Šie faktori var būt slimība vai satraukums par saņemto vakcīnu.

Šis videomateriāls ir pieejams 24 ES valodās. Uzlieciet subtitrus savā valodā.

Ja nepieciešams, EMA un citas Eiropas regulatīvās iestādes rīkojas. Piemēram, tās var sniegt atjauninātus norādījumus veselības aprūpes nozares darbiniekiem vai pat ierobežot vakcīnas lietošanu noteiktās grupās.

Pacientiem, veselības aprūpes speciālistiem un farmācijas uzņēmumiem jāziņo par visām iespējamām blakusparādībām viņu valsts zāļu regulatīvajā iestādē. Plašāka informācija par to, kā ziņot par iespējamām blakusparādībām, ir pieejama zāļu izrakstīšanas informācijā, zāļu aprakstā vai iespējamo zāļu blakusparādību ziņojumu Eiropas datubāzē.

Informācija par šīm ziņotajām iespējamām blakusparādībām ir publiski pieejama iespējamo zāļu blakusparādību ziņojumu Eiropas datubāzē.

Zāļu drošuma uzraudzības un risku pārvaldības procesu dēvē par “farmakovigilanci”. Plašāku informāciju skatiet šeit:

 

Vakcinācijas sniegtie ieguvumi

Vakcīnas novērš saslimšanas, kas var izraisīt veselības problēmas, invaliditāti vai nāvi. Pateicoties vakcinācijai, daudzas slimības tagad ir reti sastopamas.

Vakcīnas efektivitāte

Apstiprinātās vakcīnas efektīvi novērš saslimšanu, smagus simptomus, kā arī samazina slimību transmisiju.

Page last updated 13 Mar 2020