Fördelar med vaccinering

smiling-girl-being-vaccinated
© iStock

Vacciner förebygger sjukdomar som annars skulle kunna orsaka allvarliga hälsoproblem, permanent funktionsnedsättning eller i vissa fall leda till döden. Flera hundra miljoner människor världen över vaccinerar sig varje år för att skydda sig mot allvarliga sjukdomar.

Under 2018 fick till exempel cirka 86 procent av alla spädbarn i världen tre doser av vaccin som skyddar mot difteri, stelkramp och kikhosta. Dessutom fick 85 procent av alla världens spädbarn tre doser poliovaccin (1) under samma år.

Vacciner skiljer sig från vanliga behandlingar på så sätt att de vanligtvis ges till friska människor för att förhindra att de blir sjuka. Det kan därför dröja innan de långsiktiga fördelarna med att vaccinera sig blir synliga.

Många infektionssjukdomar är i dagsläget mycket sällsynta tack vare vaccinering. Detta gör dock att allvarligheten hos dessa sjukdomar ibland glöms bort. Om människor slutar att vaccinera sig kan många av dessa sjukdomar och relaterade utbrott komma tillbaka.

Exempel: mässling

Mässling var nästan helt eliminerat i många europeiska länder.

Sedan oktober 2016 har dock sjukdomen blivit vanligare igen i EU/EES-länderna, med utbrott i flera länder (2) på grund av att färre människor vaccinerar sig mot sjukdomen.

Mässling kan vara en allvarlig eller rentav livshotande sjukdom. Du hittar mer information i vårt faktablad om mässling.

Det enda sättet att skydda sig mot mässling är att vaccinera sig. MPR-vaccinet skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. MPR-vaccinet är säkert och effektivt.

Exempel: kikhosta

Kikhosta är en sjukdom som drabbar luftvägarna. Den kan sprida sig snabbt och leder ofta till sjukhusvård när den drabbar spädbarn. Risken för komplikationer och sjukhusvistelser är högst hos spädbarn som yngre än tre månader. Kikhosta kan orsaka allvarliga kramper till följd av hostan. Sjukdomen varar vanligtvis mellan tre och sex veckor.

Komplikationerna kan omfatta lunginflammation, encefalopati (hjärnsjukdom), kramper och kan till och med orsaka dödsfall. Du hittar mer information i vårt faktablad om kikhosta.

Vaccinering mot kikhosta ingår i de nationella vaccinationsprogrammen i EU. Vaccinet skyddar barnen mot kikhosta och ger endast mindre biverkningar. Rodnad och smärta på injektionsstället uppträder hos omkring 20 procent av spädbarnen. Mindre än 5 procent får feber.

--------------------------------------------------------------------

Referenser:

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

(2) Riskbedömning om mässling från ECDC: ”Who is at risk for measles in the EU/EEA?”, 28 maj 2019: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-measles-eu-eea-2019

Effektiviteten hos vacciner

Godkända vacciner är effektiva när det gäller att förebygga sjukdomar och allvarliga symtom och att minska spridningen.

Page last updated 13 mar 2020