O nás

Informácie o organizácii

Európsky informačný portál o očkovaní vytvorilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v partnerstve s Európskou komisiou a Európskou agentúrou pre lieky [1].

Európsky informačný portál o očkovaní je zdrojom presných a aktuálnych informácií o rôznych očkovacích látkach, ich prínosoch a možných vedľajších účinkoch, zavedených mechanizmoch na monitorovanie bezpečnosti očkovacích látok a národných očkovacích kalendároch.

Cieľom je poskytnúť verejnosti jednoduchý prístup k spoľahlivým vedeckým informáciám o očkovacích látkach a očkovaniach a pomôcť v boji proti dezinformáciám o očkovacích látkach v Európe. Môže to pomôcť jednotlivcom a komunitám prijímať informované rozhodnutia, ktoré môžu obmedziť šírenie chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním, a chrániť zdravie jednotlivcov a verejné zdravie.

Všetky informácie na našom webovom sídle preskúmava a schvaľuje tím odborníkov v oblasti očkovania a verejného zdravia [2] a sú určené na to, aby vám pomohli chrániť seba a svoju komunitu pred chorobami, ktorým možno predchádzať očkovaním.

Logo of European Commission

Európska komisia

Európska komisia je výkonný orgán EÚ. Zastupuje záujmy Európskej únie ako celku. Komisia je odhodlaná vytvoriť z Európy zdravšie, bezpečnejšie miesto, kde si občania môžu byť istí, že ich záujmy sú chránené.

Ďalšie informácie o činnostiach Európskej komisie v oblasti očkovania

Ďalšie informácie o Generálnom riaditeľstve pre zdravie a bezpečnosť potravín, odbore zodpovednom za politické opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín a verejného zdravia

ECDC logo

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) je vedecká agentúra EÚ, ktorej cieľom je posilniť obranyschopnosť Európy proti infekčným chorobám. V oblasti chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním ECDC pravidelne poskytuje údaje týkajúce sa surveillance (dohľadu), napr. počet potvrdených prípadov a vedecké odporúčania o očkovacích látkach, monitoruje ohniská chorôb a pripravuje materiály na podporu komunikácie o imunizácii. 

ECDC spravuje aj Plánovač očkovania, interaktívnu online platformu, na ktorej sa nachádzajú plány očkovania zo všetkých členských štátov EÚ.

Navštíviť webovú stránku ECDC

EMA logo

Európska agentúra pre lieky

Európska agentúra pre lieky (EMA) je zodpovedná za vedecké hodnotenie liekov v EÚ, dohľad nad nimi a monitorovanie ich bezpečnosti. EMA zabezpečuje účinnosť, kvalitu a bezpečnosť očkovacích látok. EMA a jej vedecké výbory skúmajú všetky dostupné údaje a posudzujú prínosy a riziká liekov pred tým, ako sa schvália, a kým sa uvádzajú na trh v EÚ. EMA úzko spolupracuje s európskymi a medzinárodnými partnermi a zabezpečuje výmenu informácií o očkovacích látkach a osvedčených regulačných postupoch.

Navštíviť webovú stránku EMA

Vaccine Safety Net (Sieť pre bezpečnosť očkovacích látok)

Európsky informačný portál o očkovaní je členom Vaccine Safety Net (Siete pre bezpečnosť očkovacích látok), celosvetovej siete webových stránok, ktorú zriadila Svetová zdravotnícka organizácia a ktorá poskytuje spoľahlivé informácie o bezpečnosti očkovacích látok.

Kontaktujte nás

Môžete sa na nás obrátiť na adrese evip@ecdc.europa.eu

[1] Európsky informačný portál o očkovaní je iniciatívou Európskej únie vytvorenú v nadväznosti na odporúčanie Rady o posilnenej spolupráci v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, ktoré bolo prijaté v decembri 2018.

[2] Európska komisia, ECDC a EMA majú zavedené mechanizmy na zabezpečenie nestrannosti. Od zamestnancov a expertov sa požaduje, aby nahlásili všetky osobné záujmy alebo záujmy vo všetkých podnikoch či organizáciách, ktoré by mohli mať vplyv na ich nestrannosť. Má sa tak zabezpečiť, aby sa zamestnanci a experti pri výkone svojich povinností nezaoberali záležitosťami, na ktorých môžu mať priamy alebo nepriamy osobný záujem, čím by mohla byť dotknutá ich nezávislosť.

Page last updated 22 máj 2023