O nas

Informacje na temat organizacji

Europejski Portal Informacji o Szczepieniach (EVIP) został opracowany przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) we współpracy z Komisją Europejską i Europejską Agencją Leków (EMA) [1].

EVIP jest źródłem dokładnych i aktualnych informacji o różnych szczepionkach, ich zaletach i potencjalnych działaniach niepożądanych, istniejących mechanizmach monitorowania bezpieczeństwa szczepionek oraz krajowych programach szczepień.

Naszym celem jest zapewnienie społeczeństwu łatwego dostępu do wiarygodnych, opartych na naukowych podstawach informacji o szczepionkach i szczepieniach oraz wsparcie w zwalczaniu dezinformacji na temat szczepionek w Europie. Może to pomóc poszczególnym osobom i całym społecznościom w podejmowaniu świadomych decyzji, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób zwalczanych drogą szczepień, oraz chronić zdrowie jednostek i zdrowie publiczne.

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie zostały sprawdzone i zatwierdzone przez zespół ekspertów ds. szczepionek i zdrowia publicznego [2], a ich celem jest pomoc obywatelom w ochronie samych siebie oraz swojej społeczności przed chorobami zwalczanymi drogą szczepień.

Logo of European Commission

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE. Reprezentuje ona interesy Unii Europejskiej jako całości. Komisja dąży do tego, aby Europa stała się zdrowszym i bezpieczniejszym miejscem, a jej obywatele mogą być pewni, że ich interesy są chronione.

Dowiedz się więcej na temat działań Komisji Europejskiej w zakresie szczepień

Dowiedz się więcej o Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, departamencie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo żywności i politykę zdrowia publicznego

ECDC logo

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) to agencja naukowa UE, której celem jest wzmocnienie ochrony Europy przed chorobami zakaźnymi. W dziedzinie chorób zwalczanych drogą szczepień ECDC regularnie dostarcza danych dotyczących nadzoru i porad naukowych na temat szczepionek, monitoruje ogniska chorób i opracowuje materiały wspomagające komunikację w zakresie szczepień. 

ECDC prowadzi też harmonogram szczepień — interaktywną platformę internetową przedstawiającą harmonogramy szczepień we wszystkich państwach członkowskich UE.

Odwiedź stronę internetową ECDC

EMA logo

Europejska Agencja Leków

Europejska Agencja Leków (EMA) jest odpowiedzialna za naukową ocenę, nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa stosowania leków w UE. EMA odpowiada za zapewnianie skuteczności, jakości i bezpieczeństwa stosowania szczepionek. Wraz z komitetami naukowymi kontroluje ona zbiór dostępnych danych i ocenia stosunek korzyści do ryzyka szczepionek przed ich dopuszczeniem do obrotu i po wprowadzeniu do obrotu w UE. EMA ściśle współpracuje z europejskimi i międzynarodowymi partnerami oraz współdzieli informacje o szczepionkach i dobrych praktykach regulacyjnych.

Odwiedź stronę internetową EMA

Sieć bezpieczeństwa szczepionek

Strona EVIP jest członkiem sieci bezpieczeństwa szczepionek (VSN) – globalnej sieci stron internetowych utworzonej przez Światową Organizację Zdrowia, która dostarcza wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres: evip@ecdc.europa.eu

[1] EVIP to inicjatywa Unii Europejskiej, opracowana zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień, przyjętym w grudniu 2018 r.

[2] Komisja Europejska, ECDC i EMA posiadają mechanizmy mające na celu zapewnienie bezstronności. Personel i eksperci muszą złożyć deklaracje o braku konfliktu interesów osobistych lub związanych z jakąkolwiek działalnością/organizacją mogącą mieć wpływ na ich bezstronność. Ma to na celu zapewnienie, że personel ani eksperci nie będą zajmowali się w ramach swoich obowiązków zagadnieniami, w których mogą mieć — bezpośrednio bądź pośrednio — interesy osobiste wpływające na ich niezależność.

Page last updated 22 Maj 2023