Ħosba

Skeda Informattiva

What is measles?

Measles is a highly contagious viral disease that can be contracted at any age, and that can spread widely. It is a serious disease that can lead to complications and even death.

At a glance: Measles in Europe  

  • Disease of the skin caused by a virus 
  • Measles virus spreads easily through the air 
  • Can have severe, lifelong complications, including deafness and blindness  
  • Over 6000 cases in the last year
  • Vaccination has been protecting against measles and its complications since the 1960s. Two doses are important to ensure optimal protection.

Find out more about measles vaccines in your country.

Symptoms of measles

X’inhuma s-sintomi tal-ħosba?

Is-sintomi tal-ħosba normalment jidhru wara 10-12-il jum mill-infezzjoni:

  • is-sintomi tal-bidu jixbhu lil dawk ta’ riħ, b’imnieħer iqattar, sogħla u ħajta deni;
  • l-għajnejn isiru ħomor u sensittivi għad-dawl;
  • bejn it-tielet u s-seba’ jum, it-temperatura tista’ titla’ sa 41 ⁰C;
  • raxx aħmar li jdum bejn erba’ u sebgħat ijiem jibda jidher fuq il-wiċċ u mbagħad jinfirex mal-ġisem kollu;
  • jistgħu jidhru wkoll ponot bojod żgħar fuq il-ħanek u fuq ġewwa tal-ħaddejn.
complication illustration

X’inhuma l-kumplikazzjonijiet tal-ħosba?

30% tat-tfal u tal-adulti infettati bil-ħosba jistgħu jiżviluppaw kumplikazzjonijiet. Dawn jistgħu jinkludu infezzjonijiet tal-widnejn u dijarea.

Il-pulmonite hija kumplikazzjoni potenzjali serja li wasslet għall-mewt ta’ xi pazjenti bil-ħosba. Il-pulmonite hija l-aktar kawża komuni ta’ mwiet relatati mal-ħosba.

Ir-rata ta’ mortalità għall-ħosba hija ta’ persuna sa tlieta għal kull 1 000 każ u l-ogħla f’dawk iżgħar minn ħames snin u fost individwi immunokompromessi.

Madwar pazjent wieħed bil-ħosba minn 1 000 jiżviluppa infjammazzjoni tat-tessut tal-moħħ (enċefalite), kundizzjoni li twassal għal diżabilità newroloġika permanenti f’madwar wieħed minn kull erba’ każijiet.

F’każijiet rarissimi, infezzjoni persistenti bil-virus tal-ħosba tista’ tipproduċi panenċefalite sklerożanti subakuta (SSPE), marda li fiha n-nervi u t-tessut tal-moħħ jiddeġeneraw b’mod progressiv u li għandha probabbiltà akbar li tidher jekk l-infezzjoni bil-ħosba sseħħ f’età iżgħar. L-SSPE tipikament tidher wara bosta snin wara li l-pazjent affettwat ikollu l-ħosba; bħala medja, tiġi osservata wara 7 sa 10 snin mill-infezzjoni. Is-sintomi jinkludu tibdiliet fil-personalità, deterjorament mentali gradwali, spażmi tal-muskoli u sintomi newromuskolari oħra. Ma hemm l-ebda kura għall-SSPE u din dejjem twassal għall-mewt.

woman coughs

Kif tinfirex il-ħosba?

Il-virus tal-ħosba jinfirex minn taqtiriet fl-arja li jiġu prodotti meta l-persuna infettata tisgħol u tagħtas. Taqtiriet li jkun fihom il-virus jistgħu jibqgħu fl-arja għal diversi sigħat u l-virus jibqa’ infettiv fuq uċuħ kontaminati sa massimu ta’ sagħtejn. Persuna infettata tista’ tittrażmetti l-ħosba anki qabel ma jidher ir-raxx (normalment 4 ijiem), u għal madwar 4 ijiem wara li jidher ir-raxx.

Il-ħosba tinfirex faċilment fost individwi mhux imlaqqma. Huwa stmat li persuna waħda bil-ħosba tista’ tinfetta bħala medja bejn 12 u 18-il persuna mhux protetta.

Min qiegħed f’riskju li taqbdu l-ħosba?

Kull min mhuwiex imlaqqam kontra l-ħosba jew li ma kellux il-marda jinsab f’riskju li taqbdu l-ħosba fi kwalunkwe età.

Baby being vaccinated

Kif tista’ tiġi pprevenuta l-ħosba?

L-unika protezzjoni kontra l-ħosba hija t-tilqim. Il-vaċċin MMR (il-ħosba, il-gattone u r-rubella) huwa vaċċin ikkombinat li jipproteġi kontra l-ħosba, il-gattone u r-rubella (il-ħosba Ġermaniża). Il-vaċċin MMR huwa sikur u effikaċi u ma tantx għandu effetti sekondarji. Ġew irrapportati reazzjonijiet ħfief bħal deni, ħmurija jew nefħa fuq is-sit tal-injezzjoni. Xi wħud minn dawk li jingħataw il-vaċċin jiżviluppaw raxx ħafif mhux infettiv li jixbah lill-ħosba, tipikament bejn sebat ijiem u 14-il jum wara t-tilqim, li jisparixxi bejn jum u tlett ijiem wara.

Għall-protezzjoni massima huma meħtieġa żewġ dożi tal-vaċċin. Fil-pajjiżi Ewropej l-ewwel doża tingħata meta t-tarbija jkollha bejn 10 xhur u 18-il xahar. It-tieni doża tista’ tingħata xahar jew aktar wara l-ewwel doża, f’konformità mal-iskeda ta’ tilqim nazzjonali.

Il-vaċċin MMR tista’ tingħata aktar kmieni matul tifqigħat. Trabi ta’ bejn sitta u disa’ xhur li jinsabu f’żona – jew li ser ikunu qed jivvjaġġaw f’żoni – b’riskju għoli ta’ esponiment għall-ħosba, għandhom jirċievu doża supplimentari tal-vaċċin MMR. Doża bħal din qabel l-età ta’ disa’ xhur hija supplimentari għaż-żewġ dożi inklużi fil-programm nazzjonali tat-tilqim, li għandhom l-għan li jagħtu protezzjoni sħiħa.

doctor illustration

Kif tiġi kkurata l-ħosba?

Ma teżisti l-ebda kura speċifika għall-ħosba. Ħafna nies jirkupraw b’kura ta’ sostenn, li tista’ tinkludi idrazzjoni u mediċini kontra d-deni.

Jintużaw diversi miżuri sabiex jiġi evitat it-tifrix ulterjuri tal-ħosba, bħal kwarantina mill-iskola jew mix-xogħol kemm għall-persuna marida kif ukoll għal dawk f’kuntatt mill-qrib bi status ta’ tilqim inċert.

L-antibijotiċi mhumiex effettivi kontra l-ħosba għaliex hija kkawżata minn virus. Madankollu, l-antibijotiċi spiss jintużaw sabiex jikkuraw kumplikazzjonijiet b’infezzjonijiet batterjali li jistgħu jiżviluppaw minħabba l-ħosba, bħall-pulmonite u infezzjonijiet tal-widnejn.

 

Għal aktar informazzjoni ara s-sit web tal-ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/measles/facts/factsheet (EN)

Nota: L-informazzjoni li tinsab f’din l-iskeda informattiva hija maħsuba għall-iskop ta’ informazzjoni ġenerali u ma għandhiex tintuża bħala sostitut tal-għarfien espert individwali u tal-ġudizzju ta’ professjonist fil-kura medika.

Page last updated 13 Mar 2020