Παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων και εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών

Μόλις ένα εμβόλιο εγκριθεί για χρήση, οι εθνικές αρχές της ΕΕ/του ΕΟΧ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), παρακολουθούν συνεχώς τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε άτομα που έχουν λάβει το εμβόλιο.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ανίχνευση πιθανών κινδύνων και η άμεση αντιμετώπισή τους.

Ο ΕΜΑ ελέγχει τις νέες πληροφορίες για την ασφάλεια όλων των εμβολίων που διατίθενται στην Ευρώπη. Αναλύει πολλές πηγές δεδομένων, όπως:

  • Εκθέσεις από ασθενείς, γονείς και επαγγελματίες του τομέα της υγείας
  • κλινικές μελέτες
  • ιατρική βιβλιογραφία
  • πληροφορίες που προέρχονται από άλλες ρυθμιστικές αρχές.

Ο ΕΜΑ αξιολογεί με πολλή προσοχή ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες για να προσδιορίσει εάν αυτές συνδέονται ή όχι με το εμβόλιο. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται η πιθανότητα οι ανεπιθύμητες ενέργειες να οφείλονται σε σύμπτωση ή σε παράγοντες που δεν συνδέονται με το εμβόλιο. Παράγοντες τέτοιοι μπορεί να είναι μια ασθένεια ή το άγχος λόγω του εμβολίου.

Το παρόν βίντεο είναι διαθέσιμο σε 24 γλώσσες της ΕΕ. Ρυθμίστε τους υπότιτλους στη γλώσσα σας.

Όταν κρίνεται απαραίτητο, ο ΕΜΑ και οι άλλες ρυθμιστικές αρχές παίρνουν μέτρα. Για παράδειγμα, παρέχουν καθοδήγηση προς τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας με τις τελευταίες πληροφορίες που διαθέτουν ή, εάν χρειάζεται, μπορούν ακόμη και να περιορίσουν τη χρήση του εμβολίου σε ορισμένες ομάδες.

Οι ασθενείς, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να αναφέρουν όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες στην εθνική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της χώρας τους. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναφοράς των ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών παρέχονται στις πληροφορίες συνταγογράφησης ή στο φύλλο οδηγιών χρήσης ή στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις αναφορές ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πληροφορίες για τις ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται, δημοσιεύονται στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις αναφορές ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η διαδικασία παρακολούθησης της ασφάλειας και η διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν τα φάρμακα ονομάζεται "φαρμακοεπαγρύπνηση". Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

 

Οφέλη από τον εμβολιασμό

Τα εμβόλια προλαμβάνουν ασθένειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, αναπηρίες ή θάνατο. Πολλές ασθένειες είναι πλέον σπάνιες λόγω του εμβολιασμού

Η έγκριση των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πληροφορίες σχετικά με την έγκριση εμβολίων, τις δοκιμές και την επιστημονική αξιολόγηση από τις αρχές, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας.

Page last updated 13 Μαρ 2020