Ενημερωτικό γράφημα — COVID-19: Συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ για ασφαλή και αποτελεσματικό εμβολιασμό