Ποιοι είμαστε

Εταιρικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφόρησης για τον Εμβολιασμό (EVIP) αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)[1].

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφόρησης για τον Εμβολιασμό είναι μια πηγή για ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα εμβόλια, τα οφέλη τους και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειές τους, τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων και τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού.

Στόχος είναι να παρασχεθεί στο κοινό εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, και συνδρομή για την καταπολέμηση της εσφαλμένης πληροφόρησης σχετικά με τα εμβόλια στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Πύλη μπορεί να βοηθήσει τα άτομα και τις κοινότητες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που μπορούν να μειώσουν την εξάπλωση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, καθώς και να προστατεύσουν το άτομο και τη δημόσια υγεία.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό μας τόπο επανεξετάζονται και εγκρίνονται από ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα εμβολιασμού και δημόσιας υγείας[2] και έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την κοινότητά σας από ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.

Logo of European Commission

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να καταστήσει την Ευρώπη έναν υγιέστερο και ασφαλέστερο χώρο, όπου οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι προστατεύονται τα συμφέροντά τους.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του εμβολιασμού

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις πολιτικές ασφάλειας των τροφίμων και δημόσιας υγείας

ECDC logo

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) είναι ένας επιστημονικός οργανισμός της ΕΕ που έχει ως στόχο την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης κατά των λοιμωδών νόσων. Όσον αφορά τις ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, το ECDC παρέχει τακτικά δεδομένα επιτήρησης και επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τα εμβόλια, παρακολουθεί τις εστίες επιδημίας και εκπονεί υλικό για τη στήριξη της επικοινωνίας σε θέματα ανοσοποίησης. 

Το ECDC διατηρεί επίσης το Vaccine Scheduler, μια επιγραμμική διαδραστική πλατφόρμα που δείχνει τα προγράμματα εμβολιασμών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ECDC

EMA logo

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) είναι αρμόδιος για την επιστημονική αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων στην ΕΕ. Ο EMA διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια των εμβολίων. Ο EMA και οι επιστημονικές του επιτροπές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και αξιολογούν τα οφέλη και τους κινδύνους των εμβολίων πριν από την έγκρισή τους και για όσο διάστημα διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Ο EMA συνεργάζεται στενά με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και τις ορθές κανονιστικές πρακτικές.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του EMA

Το Δίκτυο Ασφαλείας Εμβολίων

Ο δικτυακός τόπος της EVIP είναι μέλος του Δικτύου Ασφαλείας Εμβολίων (VSN), ένα παγκόσμιο δίκτυο δικτυακών τόπων που δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την ασφάλεια των εμβολίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση evip@ecdc.europa.eu

[1] Η Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφόρησης για τον Εμβολιασμό είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπτύχθηκε βάσει της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018.

[2] Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ECDC και ο EMA διαθέτουν μηχανισμούς για τη διασφάλιση της αμεροληψίας. Το προσωπικό και οι εμπειρογνώμονες καλούνται να προβούν σε δήλωση σχετικά με τυχόν προσωπικό συμφέρον ή κάθε είδους συμφέρον σε οιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό και οι εμπειρογνώμονες δεν ασχολούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με ζητήματα στα οποία ενδέχεται να έχουν, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία τους.

Page last updated 22 Μάιος 2023